واتر میست (غبارآب)

Water mist

اساس کار سیستم Water-mist مطابق بر تولید غبار آب  می­باشد که  به  صورت تولیـد ذرات ریز آب در محیط عمل می­کند. قـطر این ذرات در  این  سیستم  بین 10   تا  100 میــکرون می­ــباشد.  در این سیستم آب با فشار بسیار بالایی که توسط سیستم تامین فشار تولید می­شود در شبکه توزیع می­گردد، فشار بالای تولید شده  سبب  تخلیه  آب از  نازل به  صورت  ذرات  بسیار  ریز  می باشد  این  ویژگی در  سـیستم Water-mist سبب می­شود که بر اساس استفاده از  گرمای  نهان  تبخیر  آب در جذب حرارت  حــریق متفاوت با حالت معمــول خـود رفتار کند در ایـن حالت آب ویژگی سرد کنندگی خود را دارا می­باشد اما به دلیل تبدیل شدن به پودر در فضای تخـلیه شـده به طور کامل پخـش مـی­شود که در این حالـت پوشـشی در اطراف حریق تشکیل می­دهد که مانع از رســیدن اکـسیژن به حـریق می­شود و همـچنین خاصیت جذب حرارت توسط ذرات آب بیش از حالت معمول آن می­باشد که این مقدار 1700 برابر بیشتر از حالت معمول سیستم اطفا اسپرینکلر  میـ­باشد.. از مهمـترین تغییراتی  که در این حالت رخ مـی­دهد عـدم اثـر خیـس کنندگی و مرطوبیت بر روی محیط و اشیا می­باشد.


به اشتراک گذاری این پست: :

نظرها


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید! ورود