توپ آتش خاموش کن Rufo

توپ ضدحریق با کاربری آسان برای تمامی سنین Rufo

  • ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻫﺮ 9 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ در دﻧﯿﺎ روي ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدي اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺎ ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻌﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﻌﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺮﯾﻖ ، آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﻬﯿﺪي اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﯾﻖ در ﻫﻤﺎن ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻏﺎز ﺣﺮﯾﻖ ، اﻃﻔﺎ ﺷﺪه و ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ زﯾﺎدي از ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺮﯾﻖ را ﮐﺎﻫﺶ داد.  
    RUFO  ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺮﯾﻖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﻗﻮع آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺮﯾﻖ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد. 
     RUFO  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره آن وﺟﻮدﻧﺪارد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. 
نقاط قوت
نقاط ضعف
مشخصات فیزیکی

نظرات

ارسال نظر

مرتبط محصولات

کپسول اطفا حریق دیما Dimah Fire Extinguisher

Dimah Fire Extinguisher and Blanket Cabinet Safety Equipment

429,400 تومان

شستی تخلیه گاز دستی AFER

شستی تخلیه گاز دستی AFER

تماس بگیرید

شستی تخلیه AFER

شستی تخلیه Afera

تماس بگیرید

شیر فشار شکن تایوانی

شیر فشار شکن تایوانی خط آب آتش نشانی

تماس بگیرید

ریپیتر 8 زون CFP Ctec

ریپیتر 8 زون CFP Ctec

تماس بگیرید

پنل ادرس پذیر 2 لوپ سری XFP Ctec

پنل ادرس پذیر 2 لوپ سری XFP Ctec

تماس بگیرید